OBAVIJEST O PRIVATNOSTI

U ovoj Obavijesti o privatnosti navodi se način na koji prikupljamo, koristimo, obrađujemo i pohranjujemo Vaše osobne podatke te koja su Vaša prava u pogledu Vaših osobnih podataka.

Ova Obavijest o privatnosti stupa na snagu 25. svibnja 2018. te je dostupna na našoj internetskoj stranici http://www.ddm-group.ch/data-privacy/croatia. Ondje ćemo objaviti i sve buduće izmjene Obavijesti o privatnosti.

1. Tko je voditelj obrade Vaših osobnih podataka

Voditelj obrade u pogledu Vaših osobnih podataka je društvo DDM Group AG, Schochenmühlestrasse 4, 6340 Baar, Švicarska. U ovoj Obavijesti o privatnosti to društvo nazivamo „DDM”. Osim DDM-a, druga društva unutar naše grupe također mogu obrađivati Vaše osobne podatke – vidjeti odjeljak 4.2. ove Obavijesti o privatnosti.

Predstavnik DDM-a u Europskoj uniji (EU) je društvo DDM Invest VII, finančne storitve, d.o.o., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, MBS: 7109806000, telefon: 0041 41 766 14 23, e-pošta: eu.representative@ddm-group.ch. U ovoj Obavijesti o privatnosti to društvo nazivamo „Predstavnik u EU-u”.

Ako imate pitanja ili nejasnoća povezanih s Vašim osobnim podacima koje prikupljamo i obrađujemo ili ako želite ostvariti neko od svojih prava u pogledu Vaših osobnih podataka (ona se opisuju u odjeljku 7. ove Obavijesti o privatnosti), možete se obratiti:

 • našem Predstavniku u EU-u na broj 0041 41 766 14 23 ili ; ili
 • našem službeniku za zaštitu podataka na .

2. Osobni podaci koje prikupljamo o Vama i način na koji ih pribavljamo

Vaše osobne podatke pribavljamo izravno od vas ili iz drugih izvora kako se dodatno objašnjava u ovom odjeljku. U odjeljku 3. u nastavku navodimo zašto prikupljamo Vaše osobne podatke.

2.1.  Osobni podaci koje dijelite s nama

Možete nam sami dati svoje osobne podatke, na primjer kada nas kontaktirate na bilo koji način, bilo telefonom, e-poštom ili poštom te kad osobno razgovarate s našim osobljem ili ispunite obrasce namijenjene nama. Premda ćete sami morati odlučiti koje ćete točno osobne podatke podijeliti u takvom slučaju, oni će se uglavnom odnositi na ugovor koji imate s nama ili drugim društvom unutar naše grupe, a koji mogu uključivati podatke za kontakt, financijske podatke ili podatke o obrazovanju ili podatke vezane uz Vaše zaposlenje ili imovinu koju posjedujete. Vrste tih osobnih podataka mogu biti slične vrstama koje se navode u odjeljku 2.2. u nastavku.

2.2.  Osobni podaci koje primamo iz drugih izvora

Vaše osobne podatke također primamo iz drugih izvora, primjerice:

 • od naših poslovnih partnera s kojima ste u prošlosti imali poslovni odnos i koji su nam prenijeli Vaše osobne podatke (prikupljene na temelju ugovora ili zbog toga što ste im za to dali privolu za određenu svrhu); na primjer, ako ste uzeli kredit ili ste sklopili ugovor o leasingu s bankom ili s leasing-društvom, dobili smo Vaše osobne podatke kada smo kupili takav ugovor o kreditu ili ugovor o leasingu od banke ili leasing-društva;
 • od društava u sklopu naše grupe, primjerice DDM Invest III AG (sa sjedištem u Švicarskoj), DDM Invest VII, d.o.o. (sa sjedištem u Sloveniji), DDM Invest V, d.o.o. (sa sjedištem u Sloveniji), DDM DEBT ROMANIA S.R.L.  (sa sjedištem u Romunjskoj) i DDM Debt Management d.o.o. Beograd (sa sjedištem u Srbiji); ta nam društva dostavljaju informacije, uključujući osobne podatke, koje pribave tijekom upravljanja specifičnom imovinom u njihovu vlasništvu (primjerice potraživanje na osnovi zajma koji dugujete);
 • od ostalih trećih strana, uključujući, primjerice, sudove, regulatore i druga javna tijela, poslovne partnere, podizvođače u tehničkim i platnim uslugama i uslugama dostave, pružatelje usluga analize, pružatelje informacija o pretraživanju, agencije za davanje kreditnih preporuka i agencije za provjeru podobnosti; od njih možemo dobiti Vaše osobne podatke kao dio usluge koju obavljaju za nas ili iz pravnih razloga;
 • iz javno dostupnih izvora kao što su sudski ili trgovački registar, zemljišne knjige, internet i drugi mediji.

Vrste osobnih podataka koje o vama prikupljamo na ovaj način uključuju:

 • Vaše osobne podatke (ime i prezime, adresa, datum, mjesto rođenja, nacionalnost, osobni identifikacijski broj (OIB), spol, zanimanje, obrazovanje, bračno stanje, status zaposlenja, dohodak, dohodak obitelji, opis dohotka, broj djece, telefonski broj, e-pošta i drugi podaci za kontakt itd.);
 • podatke za autentifikaciju (primjerice, ogledni primjerak potpisa);
 • podatke vezane za ispunjavanje Vaših ugovornih obveza (npr. podaci o prometu u platnim transakcijama i podaci o Vašim plaćanjima na temelju ugovora koji ste sklopili s nama ili s drugim društvom unutar naše grupe);
 • informacije o Vašem financijskom stanju (primjerice, podaci o kreditnoj sposobnosti, podaci o pokazateljima ili rejtingu itd.);
 • podatke iz javnih registara i od sudova, na primjer, podaci iz zemljišnih knjiga o Vašem vlasništvu na nekretninama ili podaci iz trgovačkog registra ili središnjeg klirinškog društva o vlasništvu na dionicama u društvima, podaci o tome jeste li stranka u građanskom, ovršnom ili stečajnom postupku;
 • snimke poslovnih telefonskih razgovora;
 • informacije o Vašoj elektroničkoj komunikaciji s nama (primjerice, e-pošta, pisma itd.);
 • podatke koji su nastali našom obradom Vaših osobnih podataka koji su navedeni ovdje.

3. Zašto prikupljamo i obrađujemo Vaše osobne podatke i koja je pravna osnova za to

U ovoj se tablici navodi zašto prikupljamo i obrađujemo Vaše osobne podatke i koja je pravna osnova (razlozi) za to. Informacije u ovoj tablici odnose se na osobne podatke koje prikupljamo izravno od Vas (vidjeti odjeljak 2.1. gore) te na osobne podatke koje pribavljamo od drugih izvora (vidjeti odjeljak 2.2. gore).

Svrha prikupljanja i obrade
(zašto vršimo prikupljanje i obradu)
Pravne osnove (naši razlozi)
Vaši osobni podaci potrebni su nam za nastavak Vašeg poslovnog odnosa s nama ili drugim društvima unutar naše grupe, za izvršavanje prava na temelju naših ugovora ili ugovora drugih društava u sklopu naše grupe koji su sklopljeni s Vama te za upravljanje i koordiniranje naših aktivnosti u tom pogledu; primjerice, potrebni su nam Vaši osobni podaci kako bismo Vas mogli kontaktirati radi dogovora o planu otplate, kako bismo provjerili poštujete li plan ili kako bismo poduzeli pravne radnje za naplatu dugovanja ako je to potrebno; isto tako, trebamo Vaše financijske podatke i podatke o vlasništvu nad imovinom kako bismo pripremili plan otplate koji je prikladan za Vašu situaciju i kako bismo procijenili Vašu kreditnu sposobnost. • obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem ste Vi jedna od strana
• obrada je nužna radi našeg legitimnog interesa:
   - s obzirom na to da se bavimo poslovima ulaganja, u našem je komercijalnom interesu da naplatimo potraživanja koja su u našem vlasništvu ili u vlasništvu drugih društava u sklopu naše grupe, zbog čega moramo biti u mogućnosti kontaktirati Vas ili poduzeti pravne korake;
   - kako bismo učinkovito poslovali, moramo organizirati svoje aktivnosti u skladu s određenim kriterijima koji se često temelje na osobnim podacima dužnika.
Ponekad mi, ili druga društva u sklopu naše grupe, moramo obraditi (a posebno prenijeti i pohraniti) osobne podatke kako bismo djelovali u skladu sa zakonom, što, primjerice, može biti nužno na temelju propisa o sprječavanju pranja novca ili propisa o potrošačkim kreditima. • Obrada je nužna za ispunjavanje naših pravnih obveza.
Mi ili druga društva u sklopu naše grupe moramo analizirati osobne podatke radi sprječavanja prijevare dužnika i provođenja mjera za sprječavanje prijevara; primjerice, osobne podatke možemo pribaviti od agencija za provjeru podobnosti kako bismo provjerili točnost naših postojećih informacija. • obrada je nužna radi našeg legitimnog interesa: u našem je komercijalnom interesu štititi se od prijevare.


4. S kim dijelimo Vaše osobne podatke

Vaše podatke unutar DDM-a uglavnom obrađuju naši odjeli i zaposlenici odgovorni za upravljanje ugovornim odnosima i osiguravanje poštovanja zakona, primjerice referenti koji su zaduženi za Vaš slučaj, odbori i komisije za kreditiranje, poslovni analitičari, odjel računovodstva, pravni odjel, odjel sukladnosti i interni revizori.

Vaše osobne podatke dijelimo izvan DDM-a, s drugim društvima u našoj grupi ili s trećim stranama samo onda i u mjeri u kojoj je to potrebno u svrhe koje smo opisali u odjeljku 3. ove Obavijesti o privatnosti. U svakom slučaju dijelimo samo osobne podatke s društvima ili trećim stranama sa sjedištem u Europskoj uniji / Europskom gospodarskom prostoru ili Švicarskoj (vidjeti i odjeljak 5. u nastavku). Ovdje navodimo subjekte s kojima na taj način dijelimo Vaše osobne podatke:

 • društva u sklopu naše grupe, primjerice DDM Debt AB (sa sjedištem u Švedskoj) i DDM Invest VII, d.o.o. (sa sjedištem u Sloveniji);
 • pružatelji usluga, zastupnici, podizvođači i druga društva čije su aktivnosti povezane s naplatom dugovanja;
 • sudovi, regulatorne agencije i druga javna tijela;
 • agencije za sprječavanje prijevara;
 • pružatelji usluga pohranjivanja u oblaku (cloud);
 • pružatelji bankovnih i financijskih usluga s pomoću kojih financiramo svoje poslovanje;
 • agencije za davanje kreditnih preporuka u svrhu procjene Vaše kreditne sposobnosti;
 • općenito, sva društva i organizacije od kojih dobivamo Vaše osobne podatke koji su navedeni u odjeljku 2.2. ove Obavijesti o privatnosti; kad je riječ o njima, osobne podatke dijelimo samo s društvima i organizacijama sa sjedištem u Europskoj uniji / Europskom gospodarskom prostoru ili Švicarskoj (vidjeti i odjeljak 5. u nastavku);
 • ako treća strana stekne imovinu DDM (ili jedno ili više društava unutar iste grupe), Vaši osobni podaci u posjedu DDM-a ili drugog takvog društva koja se odnose na tu imovinu prenijet će se na stjecatelja.

Nadalje, trećim stranama možemo povremeno dostaviti podatke koji su objedinjeni ili u anonimiziranom obliku. To znači da su osobni podaci s pomoću kojih bi bilo moguće utvrditi Vaš identitet uklonjeni iz takvih objedinjenih podataka ili podataka u anonimiziranom obliku. Podaci koji se na takav način dostave trećim stranama nisu osobni podaci.

5. Lokacija pohrane Vaših osobnih podataka i lokacija na koju ih prenosimo

Prvenstveno pohranjujemo i obrađujemo Vaše osobne podatke na lokacijama unutar Europske unije / Europskog gospodarskog prostora („EGP”) i Švicarske.

Europska komisija odlučila je da je Švicarska zemlja s odgovarajućom razinom zaštite osobnih podataka te je u tom pogledu izdala tzv. odluku o primjerenosti.

Odluku o primjerenosti možete pročitati na ovoj poveznici:

6. Razdoblje čuvanja Vaših osobnih podataka

Zbog prirode našeg poslovanja i ugovornih obveza koje mi, ili druga društva unutar naše grupe, imamo s Vama nismo u mogućnosti točno navesti koliko ćemo dugo čuvati Vaše osobne podatke. To razdoblje ovisi o nekoliko čimbenika, kao što su trajanje ugovora sklopljenog s Vama, zakonski ili ugovorni rok zastare u pogledu određenih prava i obveza navedenih u ugovoru sklopljenom s vama te sukladnost i regulatorni zahtjevi koje smo dužni ispuniti na temelju zakona. Međutim, Vaše ćemo osobne podatke u svakom slučaju zadržati onoliko koliko je potrebno u onu svrhu radi koje smo ih pribavili. U nastavku navodimo neke primjere načina na koji odlučujemo o tome koliko ćemo dugo čuvati Vaše osobne podatke.

6.1.  Osobni podaci koji se koriste za izvršenje ugovora

Kad je riječ o Vašim osobnim podacima koji se koriste za izvršavanje bilo kakvih ugovornih prava i/ili obveza prema vama, te osobne podatke možemo zadržati dok je ugovor na snazi i dok vi ili mi (ili drugo društvo iz naše grupe) u potpunosti ispunimo svoje obveze, uz razumno razdoblje nakon toga za ažuriranje naše evidencije.

6.2.  Osobni podaci potrebni za pravne postupke

Kad je riječ o bilo kojim osobnim podacima za koje smatramo da će biti potrebni u cilju iznošenja obrane, pokretanja kaznenog progona i/ili podnošenja tužbe protiv vas, nas ili treće strane, možemo zadržati te osobne podatke sve dok se zahtjev ne ostvari u skladu s primjenjivim zakonom ili ne bude na drugi način potreban u takvom postupku.

6.3.  Osobni podaci koji se koriste za poštivanje zahtjeva o sukladnosti

Kad je riječ o bilo kojim osobnim podacima koji se koriste radi ispunjavanja zakonskih zahtjeva o sprječavanju pranja novca, financiranju terorizma, poreza, revizije ili sličnim zahtjevima za zadržavanje podataka, nećemo pohranjivati niti koristiti takve osobne podatke dulje nego što nam je potrebno na temelju određenog zahtjeva za zadržavanje.

7. Vaša prava

U nastavku se nalazi kratak pregled Vaših prava koja imate temeljem zakona te radnji koje DDM poduzima u svrhu zaštite tih prava. Možete kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka na (ili našeg predstavnika u EU-u na ) ako želite saznati više ili ako želite ostvariti neko od tih prava.

7.1.  Pravo pristupa Vašim osobnim podacima

Imate pravo:

 • od DDM-a dobiti potvrdu o tome obrađuju li se Vaši osobni podaci ili ne; i
 • pristupiti svojim osobnim podacima na način da dobijete njihov primjerak.

Molimo kontaktirajte našeg službenika za zaštitu podataka na ili našeg predstavnika u EU-u na ako želite pristupiti svojim osobnim podacima koji su u vlasništvu DDM-a.

7.2.  Pravo na korekciju (ispravak)

Ako su osobni podaci koje DDM ima o Vama netočni ili nepotpuni, imate pravo od nas zatražiti da ih ispravimo. Ako smo te osobne podatke prenijeli trećoj strani, zatražit ćemo od nje da ih ispravi, osim ako je to nemoguće ili je za to potreban nerazmjeran trud s naše strane. Ako to od nas zatražite, obavijestit ćemo Vas kojim smo trećim stranama prenijeli Vaše osobne podatke. Postoji mogućnost da ćemo morati provjeriti točnost novih podataka koje nam dostavite. Molimo kontaktirajte našeg službenika za zaštitu podataka na ili našeg predstavnika u EU-u na ako želite da ispravimo Vaše osobne podatke.

7.3.  Pravo na brisanje

To se ponekad naziva „pravo na zaborav”. Možete zatražiti od nas da izbrišemo sve Vaše osobne podatke koji su u našem posjedu, što ćemo i učiniti u sljedećim slučajevima:

 • kada Vaši osobni podaci više nisu potrebni u svrhe u koje smo ih obrađivali ili prikupili;
 • ako povučete svoju privolu za obradu Vaših osobnih podataka – ali samo u slučajevima u kojima nemamo druge pravne osnove za to osim Vaše privole;
 • ako uložite prigovor na obradu Vaših osobnih podataka i ako ne postoje jači legitimni razlozi za obradu (vidjeti pravo na prigovor u odjeljku 9.6. ove Obavijesti o privatnosti);
 • ako se ispostavi da su Vaši osobni podaci nezakonito obrađeni;
 • ako je zakonom propisano da moramo izbrisati Vaše osobne podatke.

Imajte na umu da nismo obvezni izbrisati Vaše osobne podatke čak i kada to zatražite od nas, osobito kada je njihova obrada nužna radi našeg poštovanja zakona (npr. kada smo zakonski obvezni zadržati podatke) i radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. Molimo kontaktirajte našeg službenika za zaštitu podataka na ili našeg predstavnika u EU-u na ako želite zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka koji su u posjedu DDM-a.

7.4.  Pravo na ograničavanje obrade

Imate pravo od DDM-a zatražiti ograničavanje načina na koji obrađujemo Vaše podatke. To znači da imamo pravo pohraniti Vaše osobne podatke, ali ih ne smijemo dalje obrađivati. Ograničit ćemo obradu Vaših osobnih podataka u sljedećim slučajevima:

 • ako želite da utvrdimo točnost podataka; ograničit ćemo obradu na razdoblje koje je potrebno za utvrđivanje točnosti;
 • ako podatke koristimo na nezakonit način, ali niste izrazili želju da ih izbrišemo;
 • ako želite da zadržimo podatke iako nam više nisu potrebni jer su Vama potrebni radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva; ili
 • ako ste uložili prigovor na to što koristimo Vaše podatke, ali moramo provjeriti imamo li jače legitimne razloge za njihovo korištenje (vidjeti odjeljak 9.6. ove Obavijesti o privatnosti u pogledu Vašeg prava na prigovor); ograničit ćemo obradu na razdoblje koje je potrebno za takvu provjeru;

Kada samo privremeno ograničimo obradu (prvi i zadnji slučaj koji su prethodno navedeni), obavijestit ćemo vas o ukidanju ograničenja. Imajte na umu da imamo pravo obrađivati Vaše osobne podatke u određenim slučajevima čak i ako je obrada ograničena, primjerice radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, zaštite prava drugih osoba ili zbog razloga koji su od važnog javnog interesa. Ako želite od nas zatražiti da ograničimo obradu Vaših osobnih podataka, molimo kontaktirajte našeg službenika za zaštitu podataka na ili našeg predstavnika u EU-u na .

7.5.  Pravo na prenosivost podataka

Možete od nas zatražiti da Vam pošaljemo Vaše osobne podatke koje ste nam sami dostavili (vidjeti odjeljak 2.1. ove Obavijesti o privatnosti) u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu (to znači da računalo može jednostavno obraditi podatke). Imate pravo na prijenos takvih osobnih podataka drugom društvu (voditelju obrade podataka) ili možete od nas zatražiti da to izravno učinimo. Takve ćemo Vam osobne podatke poslati ako:

 • Vaše osobne podatke obrađujemo jer ste nam za to dali svoju privolu ili kako bismo izvršili ugovor koji ste sklopili s DDM-om ili s drugim društvom unutar naše grupe; i
 • Vaše osobne podatke obrađujemo automatiziranim sredstvima (to, primjerice, znači da vam ne možemo dati Vaše osobne podatke u tom obliku ako ih imamo samo u papirnatom obliku).

Molimo kontaktirajte našeg službenika za zaštitu podataka na ili našeg predstavnika u EU-u na ako želite više informacija o tome kako ostvariti to pravo.

7.6.  Pravo na prigovor

Kada nam je pravna osnova za obradu Vaših osobnih podataka naš legitimni interes, a Vi smatrate da zbog Vaše specifične situacije više ne želite da to činimo, možete u svakom trenutku uložiti prigovor na daljnju obradu Vaših osobnih podataka. U tom ćemo slučaju zaustaviti obradu Vaših osobnih podataka. Međutim, imajte na umu da nam je i dalje dopušteno nastaviti obrađivati Vaše osobne podatke čak i ako uložite prigovor, ako naši legitimni interesi u određenom slučaju nadjačaju Vaše interese, prava i slobode (što znači da se na Vaša prava ne utječe na nerazmjeran način, dok je nama važno da možemo nastaviti s obradom), kao i radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. Ako želite uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka, molimo kontaktirajte našeg službenika za zaštitu podataka na ili našeg predstavnika u EU-u na .

7.7.  Pravo na povlačenje privole

Ako Vaše osobne podatke obrađujemo na temelju Vaše privole, a Vi se naknadno predomislite, imate pravo povući svoju privolu u bilo kojem trenutku te će DDM prestati obrađivati Vaše osobne podatke. Ako povučete svoju privolu, obrada koju smo izvršili prije povlačenja i dalje je zakonita. Ako želite povući svoju privolu, molimo kontaktirajte našeg službenika za zaštitu podataka na ili našeg predstavnika u EU-u na .

7.8.  Pravo na pritužbu nadzornom tijelu

Imate pravo podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka ako smatrate da smo Vaše osobne podatke nezakonito obrađivali. Pritužbu možete uložiti nadzornom tijelu u mjestu Vašeg uobičajenog boravišta (gdje živite većinu vremena), u mjestu u kojem je Vaše radno mjesto ili u mjestu navodnog kršenja. Ovisno o Vašem izboru, sljedeća nadzorna tijela Vam mogu biti relevantna ako želite uložiti pritužbu: