ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

Tyto Zásady ochrany soukromí upravují, jak shromažďujeme, používáme, zpracováváme a ukládáme Vaše osobní údaje a stanovují, jaká máte práva ohledně Vašich osobních údajů.

Tyto Zásady ochrany soukromí se použijí od 25. května 2018 a jsou dostupné na našich webových stránkách http://www.ddm-group.ch/data-privacy/czech-republic. Jakékoliv další změny Zásad ochrany soukromí budou rovněž uveřejněny na této adrese.

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je DDM Group AG, Schochenmühlestrasse 4, 6340 Baar, Švýcarsko. V těchto Zásadách ochrany soukromí je uvedená společnost označována jako „DDM“. Kromě DDM mohou zpracovávat Vaše osobní údaje taktéž jiné společnosti v rámci naší skupiny – viz článek 4.2 těchto Zásad ochrany soukromí.

Zástupcem DDM v Evropské unii (EU) je DDM Invest VII, finančnestoritve, d.o.o., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, Slovinsko, identifikační číslo: 7109806000, telefon: 0041 41 766 14 23, email: . V těchto zásadách ochrany soukromí označujeme tuto společnost jako „zástupce pro EU“.

V případě jakýchkoliv otázek nebo pochybností ohledně Vašich osobních údajů, které shromažďujeme a zpracováváme, nebo jestliže si přejete využít jakéhokoliv z Vašich práv v souvislosti s Vašimi osobními údaji (popisujeme tyto práva v článku 7 těchto Zásad ochrany soukromí) můžete kontaktovat:

 • našeho zástupce pro EU na telefonním čísle: 0041 41 766 14 23 nebo emailem na nebo
 • našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů na emailu .

2. Jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jak je získáváme

Získáváme Vaše osobní údaje buď přímo od Vás, nebo od jiných zdrojů, jak jsou blíže uvedeny v tomto článku. Proč shromažďujeme Vaše osobní údaje, vysvětlujeme v článku 3 níže.

2.1.  Osobní údaje, které jste nám poskytli

Vaše osobní údaje nám můžete poskytnout Vy sami, například když nás jakýmkoliv způsobem kontaktujete, buď telefonem, e-mailem nebo poštou, nebo když hovoříte s našimi zaměstnanci nebo když vyplníte pro nás určený formulář. Zatímco je na Vás, které konkrétní osobní údaje nám v takovýchto případech poskytnete, budou to obvykle ty v souvislosti se smlouvou, kterou jste s námi nebo jinou společností v rámci naší skupiny uzavřeli, a mohou zahrnovat kontaktní, finanční údaje nebo údaje o vzdělání nebo údaje vztahující se k Vaší profesi nebo majetku, který vlastníte. Takovéto osobní údaje mohou být podobného těm uvedeným článku 2.2 níže.

2.2.  Osobní údaje, které získáváme z jiných zdrojů

Vaše osobní údaje dále získáváme z jiných zdrojů, jakou jsou například:

 • naši obchodní partneři, se kterými jste v minulosti měli obchodní vztah a kteří nám zpřístupnili Vaše osobní údaje (shromážděné na základě smlouvy nebo pokud jste jim pro to udělili souhlas za specifickým účelem); například jestliže jste žádali o úvěr nebo uzavřeli leasingovou smlouvu s bankou nebo leasingovou společností, získáme Vaše osobní údaje, když nabydeme předmětný úvěr nebo leasingovou smlouvu od banky nebo leasingové společnosti;
 • společnosti v rámci naší skupiny, například DDM Invest III AG (se sídlem ve Švýcarsku), DDM Invest VII, d.o.o. (se sídlem ve Slovinsku), DDM Invest V d.o.o. (se sídlem ve Slovinsku), DDM DEBT ROMANIA S.R.L. (se sídlem ve Romansky) a DDM Debt Management d.o.o. Beograd (se sídlem v Srbsku); tyto společnosti nám poskytují informace, včetně osobních údajů, které získají v rámci správy určitého majetku, který vlastní (například úvěry a pohledávky, kterých jste byli dlužníky);
 • další třetí strany, včetně například soudů, dozorových úřadů a dalších orgánů veřejné moci, obchodních partnerů, subdodavatelů technických, platebních a doručovacích služeb, poskytovatelů analytických služeb, poskytovatelů vyhledávacích služeb, provozovatelů registrů dlužníků, ratingových agentur, ověřovacích agentur; můžeme získat Vaše osobní údaje od těchto subjektů jako součást služby, kterou nám poskytují, nebo na základě (jiných) právních důvodů;
 • veřejně dostupné zdroje jako jsou soudní a obchodní rejstřík, katastr nemovitostí, internet a další média.

Povaha osobních údajů, které o Vás získáváme tímto způsobem, zahrnuje:

 • Vaše osobní údaje (jméno, adresu, datum a místo narození, národnost, číslo občanského průkazu, pohlaví, povolání, vzdělání, rodinný stav, zaměstnanecký stav, příjem, příjem rodiny, popis příjmů, počet dětí, telefonní číslo, e-mail a další kontaktní údaje, atd.);
 • autentifikační data (například podpisový vzor);
 • údaje související s plněním Vašich smluvních povinností (například údaje o obratu platebních transakcí a údaje o Vašich platbách dle smlouvy, kterou jste uzavřeli s námi nebo jinou společností v rámci naší skupiny);
 • informace o Vašem finančním stavu (například údaje o úvěruschopnosti, scoringové nebo ratingové údaje, atd.);
 • údaje z veřejných registrů a soudů, například údaje o vlastnictví nemovitostí z katastru nemovitostí nebo vlastnictví podílů ve společnostech z obchodního rejstříku nebo centrálního vypořádacího systém, údaje o tom, zdali jste stranou v občanském, vykonávacím nebo insolvenčním řízení;
 • záznamy telefonních hovorů souvisejících s podnikáním;
 • informace z Vaší elektronické komunikace s námi (například emaily, dopisy, atd.);
 • údaje vytvořené naším zpracováním Vašich zde uvedených osobních údajů.

3. Proč shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje a jaké pro to máme právní důvody

Tato tabulka shrnuje, proč shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje a jaké pro to máme právní tituly (důvody). Informace uvedené v této tabulce se vztahují na osobní údaje získané přímo od Vás (viz článek 2.1 výše) stejně tak jako osobní údaje, které získáme z jiných zdrojů (viz článek 2.2 výše).

Účely shromažďování a zpracovávání
(proč shromažďujeme a zpracováváme)
Právní důvody (naše důvody)
Účely shromažďování a zpracovávání (proč shromažďujeme a zpracováváme) Právní důvody (naše důvody)
Potřebujeme Vaše osobní údaje za účelem pokračování obchodního vztahu, který máte s námi nebo dalšími společnostmi v rámci naší skupiny, vykonávání práv dle smluv, které jsme my nebo společnosti v rámci naší skupiny s Vámi uzavřeli a za účelem spravování a koordinování našich aktivit v tomto ohledu; například potřebujeme Vaše osobní údaje, abychom se s Vámi dohodli na splátkovém kalendáři, byli obeznámeni s Vaším plněním splátkového kalendáře nebo abychom podnikli, jestliže je to nezbytné, právní kroky směřující k vymáhání pohledávky; stejně tak potřebujeme údaje o Vaší finanční situaci a údaje o vlastnictví majetku, abychom vytvořili splátkový kalendář odpovídající Vaší situaci a posoudili Vaše úvěrové hodnocení.
• zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž jste Vy smluvní stranou
• zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů:
   - při podnikání v investiční sféře je našim obchodním zájmem vymáhat naše nároky nebo nároky dalších společností v rámci naší skupiny, pro které Vás musíme být schopni kontaktovat nebo podniknout právní kroky;
   - abychom mohli podnikat efektivně, musíme plánovat naše aktivity na základě určitých kritérií, které budou často založeny na osobních údajích dlužníků.
My nebo další společnosti v rámci naší skupiny občas potřebujeme zpracovat (zvláště předat a uložit) osobní údaje, abychom jednali v souladu s právními předpisy; toto může být například nezbytné dle právních předpisů proti praní špinavých peněz nebo právních předpisů upravující spotřebitelské úvěry. • Zpracování je nezbytné pro splnění našich právních povinností.
My nebo další společnosti v rámci naší skupiny potřebujeme analyzovat osobní údaje, abychom předcházeli podvodům ze strany dlužníků a zavedly postupy předcházení podvodům; například můžeme získat osobní údaje od ověřovací agentury, abychom ověřili, zdali jsou naše stávající informace správné. • Zpracování je nezbytné pro účel našeho oprávněného zájmu: naším obchodním zájmem je ochrana proti podvodům.

 

4. S kým sdílíme Vaše osobní údaje

V rámci DDM jsou Vaše osobní údaje převážně zpracovány našimi odděleními a zaměstnanci zodpovědnými za správu smluvních vztahů a zajištění našeho souladu s právními předpisy, například pracovníky vyřizujícími Váš případ, úvěrové výbory a komise, obchodními analytiky, účetním oddělením, právním oddělením, compliance oddělením a interními auditory.

Vaše osobní údaje sdílíme vně DDM s ostatními společnostmi v rámci naší skupiny nebo se třetími stranami, a to pouze tehdy pokud je to nezbytné a jen v rozsahu nezbytném pro účely uvedené v článku 3 těchto Zásad ochrany soukromí. V každém případě však osobní údaje sdílíme pouze se společnostmi nebo třetími stranami se sídlem v Evropské Unii / Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarsku (viz článek 5 níže). Zde uvádíme, s kým sdílíme Vaše osobní údaje tímto způsobem:

 • společnosti v rámci naší skupiny, například DDM Debt AB (se sídlem ve Švédsku) a DDM Invest VII, d.o.o. (se sídlem ve Slovinsku);
 • poskytovatelé služeb, zástupci (agenti), subdodavatelé a další společnosti, jejichž činnost je spjata s vymáháním pohledávek;
 • soudy, dozorové úřady a jakékoliv další orgány veřejné moci;
 • agentury pro předcházení podvodům;
 • poskytovatelé cloudových uložišť;
 • bankovní a finanční poskytovatelé služeb, kteří pomáhají financovat naše podnikání;
 • ratingové agentury pro posouzení Vašeho kreditního skóre;
 • obecně, všechny společnosti a organizace, od kterých jsme získali Vaše osobní údaje, jak jsou uvedeny v článku 2.2 těchto Zásad ochrany soukromí; v rámci nich sdílíme osobní údaje pouze se společnostmi a organizacemi se sídlem v Evropské Unii / Evropském hospodářském prostoru a Švýcarsku (viz také článek 5 níže);
 • jestliže by byl majetek DDM (nebo jedna nebo více společností v rámci stejné skupiny) nabyt třetí stranou, budou Vaše osobní údaje držené DDM nebo takovouto společností, jež se týkají uvedeného majetku, předány nabyvateli;

Kromě toho, můžeme čas od času poskytnout třetím stranám souhrnné nebo anonymizované údaje. To znamená, že Vaše osobní údaje, které mohou být použity k Vaší identifikaci, byly odstraněny z takovýchto souhrnných nebo anonymizovaných údajů. Údaje poskytnuté třetím stranám tímto způsobem nejsou osobními údaji.

5. Kde ukládáme a předáváme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje ukládáme a zpracováváme na místech v EU / Evropském hospodářském prostoru („EHS“) a Švýcarsku

Evropská komise uznala Švýcarsko jako zemi s odpovídající úrovní ochrany osobních údajů a vydala v tomto ohledu takzvané rozhodnutí o odpovídající ochraně.

Rozhodnutí o odpovídající úrovni ochrany je dostupné na této adrese:

Informace na toto téma jsou momentálně obecně dostupné na webové stránce Evropské komise (https://ec.europa.eu/info/index_en) pod záložkou „Politické oblasti, praktické informace a jednotlivé útvary“ v podsložce „Právní předpisy / Právní předpisy podle tématu / Ochrana údajů / Data transfers outside the EU”. Prosím vezměte na vědomí, že Evropská komise může v budoucnu změnit online umístění těchto informací.

6. Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje

Kvůli povaze našeho podnikání a smluvního vztahu, který s Vámi máme my nebo další společnosti v rámci naší skupiny, nemůžeme přesně stanovit, jak dlouho budeme uchovávat Vaše osobní údaje. Tato doba bude závislá na několika faktorech, jako je například trvání smlouvy uzavřené s Vámi, zákonné nebo smluvní promlčecí doby ohledně určitých práv a povinností uvedených ve smlouvě s Vámi a soulad se compliance a regulatorními požadavky, které nám ukládá zákon. V každém případě však uchováváme Vaše osobní údaje pouze tak dlouho, jak je to nezbytné pro účel, pro který jsme je získali. Uvádíme některé příklady, jak rozhodujeme o tom, jak dlouho budeme uchovávat Vaše osobní údaje níže.

6.1.  Osobní údaje užívané k plnění smlouvy

V souvislosti s Vašimi osobními údaji užívanými k plnění jakýchkoliv smluvních práv a/nebo povinností vůči Vám můžeme uchovávat takovéto osobní údaje po dobu platnosti smlouvy a dokud Vy nebo my (nebo další společnost z naší skupiny) zcela nesplníme své závazky, počítaje v to přiměřenou dobu nezbytnou pro aktualizaci našich záznamů.

6.2.  Osobní údaje nezbytné pro soudní řízení

Můžeme uchovávat jakékoli osobní údaje, kde to rozumně považujeme za nezbytné k ochraně, vymáhání nebo uplatňování nároků vůči Vám, nám nebo třetí straně, a to dokud nárok může byt uplatňován dle platných právních předpisů nebo je to jinak nezbytné v soudním řízení.

6.3.  Osobní údaje užívané z důvodu dodržování předpisů

Nebudeme uchovávat a používat osobní údaje déle, než je naší povinností dle požadavků na uchovávání dat dle předpisů proti praní špinavých peněz a financování terorismu, daňových, auditových nebo podobných předpisů ohledně uchovávání dat.

7. Vaše práva

Níže jsou shrnuta Vaše práva plynoucí z právních předpisů, a jaké kroky DDM činí za účelem ochrany těchto práv. Jestliže si přejete vědět více nebo využít některá z těchto práv, můžete kontaktovat našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese nebo našeho zástupce pro EU na adrese .

7.1.  Právo na přístup k Vašim osobním údajům

Máte právo

 • získat od DDM potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje, které se Vás týkají zpracovávány; a
 • získat přístup k Vašim osobním údajům obdržením kopie těchto údajů.

Prosím kontaktujte našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese nebo našeho zástupce pro EU na adrese , jestliže si přejete získat přístup k Vašim osobním údajům drženými DDM.

7.2.  Právo na opravu

Jestliže jsou osobní údaje, které o Vás drží DDM nepřesné nebo neúplné, máte právo po nás požadovat jejich opravu. Jestliže byly tyto osobní údaje předány třetí straně, požádáme je o opravu dat, pokud to není nemožné nebo nevyžaduje nepřiměřené úsilí z naší strany. Sdělíme Vám, kterým třetím stranám jsme předali Vaše osobní údaje, jestliže nás o to požádáte. Můžeme potřebovat ověřit správnost nových údajů, které jste nám poskytli. Prosím kontaktujte našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese nebo našeho zástupce pro EU na adrese , jestliže máme opravit Vaše osobní údaje.

7.3.  Právo na výmaz

Uvedené se též nazývá „právo být zapomenut“. Můžete nás požádat o výmaz všech Vašich osobních údajů, které o Vás máme a my tak učiníme v těchto případech:

 • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které jsme je zpracovávali nebo shromažďovali;
 • jestliže odvoláte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů - ale pouze v případech, kdy nemáme žádný další právní důvod ke zpracování kromě Vašeho souhlasu;
 • jestliže vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (viz právo vznést námitku v článku 7.6 těchto Zásad ochrany soukromí);
 • vyjde najevo, že Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • Vaše osobní údaje musí být podle právních předpisů vymazány.

Vezměte na vědomí, že v některých případech nemůžeme vymazat Vaše osobní údaje, i přestože jste nás o to požádali, zvláště když jejich zpracování je nezbytné pro plnění právních povinností (např. když je nám ze zákona uloženo uchovávat data) a pro potvrzení, výkon a obranu právních nároků. Prosím kontaktujte našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese nebo našeho zástupce pro EU na adrese , jestliže si přejete žádat o výmaz Vašich osobních údajů držených DDM.

7.4.  Právo na omezení zpracování

Máte právo požádat DDM o omezení zpracování Vašich osobních údajů. To znamená, že jsme oprávněni Vaše osobní údaje uchovávat, ale nikoliv je dále zpracovávat. Omezíme zpracování Vašich osobních údajů v těchto případech:

 • jestliže chcete ověřit přesnost údajů; omezíme zpracování po dobu nezbytnou k ověření správnosti;
 • naše zpracování osobních údajů je protiprávní, ale vy odmítáte výmaz osobních údajů;
 • když po nás požadujete, abychom drželi osobní údaje, přestože již osobní údaje nepotřebujeme pro potvrzení, výkon nebo obranu právních nároků; nebo
 • vznesli jste námitku proti našemu zpracování Vašich osobních údajů, ale potřebujeme ověřit, zdali máme oprávněné důvody pro jejich zpracování (viz článek 7.6 těchto Zásad ochrany soukromí); omezíme zpracování po dobu nezbytnou k takovémuto ověření.

Jestliže omezíme zpracování pouze dočasně (první a poslední případ výše), budeme Vás informovat, jakmile dojde ke zrušení omezení. Vezměte na vědomí, že jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje v určitých případech i když je zpracovávání omezeno, například pro potvrzení, výkon nebo obranu právních nároků, z důvodu ochrany práv jiných osob nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu. Jestliže nás chcete požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů, prosím kontaktujte našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese nebo našeho zástupce pro EU na adrese .

7.5.  Právo na přenositelnost údajů

Máte právo požádat nás o zaslání Vašich osobních údajů, které jste nám sami poskytli (viz článek 2.1 těchto Zásad ochrany soukromí) ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (to znamená, že osobní údaje mohou být jednoduše přečteny počítačem). Máte právo předat takovéto osobní údaje jiné společnosti (správci) nebo nás požádat, abychom tak učinili my. Zašleme Vám takovéto osobní údaje v případě, že:

 • zpracováváme Vaše osobní údaje, protože jsme nám k tomu dali souhlas nebo plníme smlouvu, kterou s Vámi má DDM nebo jiná společnosti ve skupině DDM; a
 • zpracování se provádí automatizovaně (to znamená například, že Vám neumožníme získat Vaše osobní údaje v této formě, jestliže je máme pouze v papírové podobě).

Prosím kontaktujte našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese nebo našeho zástupce pro EU na adrese pro bližší informace, jak využít tohoto práva.

7.6.  Právo vznést námitku

Když jsou naším právním důvodem pro zpracování Vašich osobních údajů naše oprávněné důvody a Vy z důvodů Vaší konkrétní situace si nadále nepřejete, abychom tak činili, můžete kdykoliv vznést námitku proti dalšímu zpracování Vašich osobních údajů. V tomto případě přestaneme zpracovávat Vaše osobní údaje. Vezměte však na vědomí, že jsme i v případě vznesení Vaší námitky nadále oprávněni pokračovat ve zpracovávání Vašich osobních údajů, jestliže naše oprávněné důvody v konkrétním případě převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami (ve smyslu, že Vaše práva nejsou nepřiměřeně ovlivněna, zatímco je pro nás důležité, že můžeme pokračovat ve zpracovávání) nebo pro potvrzení, výkon nebo obranu právních nároků. Jestliže chcete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, prosím kontaktujte našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese nebo našeho zástupce pro EU na adrese .

7.7.  Právo odvolat souhlas

Jestliže zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, ale Vy později změníte svůj názor, máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas a DDM zastaví zpracování Vašich osobních údajů. Jestliže odvoláte svůj souhlas, není tím dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Jestliže chcete odvolat svůj souhlas, prosím kontaktujte našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese nebo našeho zástupce pro EU na adrese .

7.8.  Právo podat stížnost dozorovému úřadu

Máte právo podat stížnost dozorovému úřadu pro ochranu osobních údajů, jestliže se domníváte, že naše zpracování Vašich osobních údajů může být nezákonné. Můžete podat stížnost buď dozorovému úřadu v místě svého obvyklého bydliště (kde trávíte většinu času), v místě kde pracujete nebo v místě, o kterém se domníváte, že zde mohlo dojít k porušení práv. V závislosti na Vaší volbě můžou být pro podání Vaší stížnosti relevantní tyto dozorové úřady.