OZNÁMENIE O OCHRANE SÚKROMIA

V tomto oznámení o ochrane súkromia sa stanovuje spôsob, akým získavame, používame, spracúvame a uchovávame Vaše osobné údaje, a aké sú Vaše právav súvislosti s Vašimi osobnými údajmi.

Toto oznámenie o ochrane súkromia sa uplatňuje od 25. mája 2018 a je prístupné na našej webovej stránke http://www.ddm-group.ch/data-privacy/slovakia. Akékoľvek budúce zmeny oznámenia o ochrane údajov tam budú takisto zverejnené.

1. Kto je prevádzkovateľom v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi

Zodpovednou osobou vo vzťahu k Vašim osobným údajom je DDM Group AG, Schochenmühlestrasse 4, 6340 Baar, Švajčiarsko. V tomto oznámení o ochrane súkromia túto spoločnosť označujeme ako „DDM“. Okrem DDM môžu Vaše osobné údaje spracúvať aj ďalšie spoločnosti v rámci našej skupiny – pozri časť 4.2 tohto oznámenia o ochrane súkromia.

Zástupcom DDM v Európskej únii (EÚ) je DDM Invest VII, finančne storitve, d.o.o., Dunajska cesta 9, 1000 Ľubľana, Slovinsko, identifikačné číslo: 7109806000, telefón: 0041 41 766 14 23, email: . V tomto oznámení o ochrane súkromia túto spoločnosť označujeme ako „zástupca v EÚ“.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa Vašich osobných údajov, ktoré sme získali alebo spracúvame, alebo v prípade, že chcete uplatniť akékoľvek zo svojich práv v súvislosti so svojimi osobnými údajmi (opisujeme ich v časti 7 tohto oznámenia o ochrane súkromia), môžete kontaktovať:

 • nášho zástupcu v EÚ na 0041 41 766 14 23 alebo , alebo
 • našu Zodpovednú osobu na .

2. Osobné údaje, ktoré o Vás získavame, a spôsob, ako ich získavame

Vaše osobné údaje získavame priamo od Vás alebo z iných zdrojov, ako sa bližšie uvádza v tejto časti. V časti 3 nižšie vysvetľujeme, prečo získavame Vaše osobné údaje.

2.1.  Osobné údaje, ktoré nám poskytujete

Svoje osobné údaje nám môžete poskytnúť sami, napríklad v prípade, keď nás akokoľvek kontaktujete, a to telefonicky, emailom alebo klasickou poštou, ako aj v prípade, keď osobne hovoríte s našimi pracovníkmi, alebo keď vyplníte formuláre určené pre nás. Hoci rozhodnutie o tom, ktoré konkrétne osobné údaje nám v takomto prípade poskytnete, bude na Vás, typicky sa tak stane v súvislosti so zmluvou, ktorú ste uzavreli s nami alebo s inou spoločnosťou v rámci našej skupiny, pričom môžu zahŕňať kontaktné údaje, finančné údaje alebo údaje o vzdelaní, alebo údaje týkajúce sa Vášho zamestnania alebo majetku, ktorý vlastníte. Takéto osobné údaje môžu byť podobného typu ako sú osobné údaje uvedené v časti 2.2 nižšie.

2.2.  Osobné údaje, ktoré získavame z iných zdrojov

Vaše osobné údaje získavame aj z iných zdrojov, napríklad:

 • naši obchodní partneri, s ktorými ste boli v minulosti v obchodnom vzťahu a ktorí nám preniesli Vaše osobné údaje (získané na základe zmluvy alebo z dôvodu, že ste im udelili súhlas na to, aby tak urobili na konkrétny účel), napríklad v prípade, že ste si zobrali pôžičku alebo uzavreli lízingovú zmluvu s bankou, resp. lízingovou spoločnosťou, Vaše osobné údaje sme získali vtedy, keď sme získali takúto úverovú alebo lízingovú zmluvu od banky alebo lízingovej spoločnosti,
 • spoločnosti v rámci našej skupiny, napríklad DDM Invest III AG (so sídlom vo Švajčiarsku), DDM Invest VII, d.o.o. (so sídlom v Slovinsku), DDM Invest V d.o.o. (so sídlom v Slovinsku), DDM DEBT ROMANIA S.R.L. (so sídlom v Rumunsku) a DDM Debt Management d.o.o. Belehrad (so sídlom v Srbsku); tieto spoločnosti nám poskytujú informácie vrátane osobných údajov, ktoré získali v rámci správy konkrétneho majetku, ktorý vlastnia (napríklad pohľadávku z úveru voči Vám),
 • ostatné tretie strany vrátane napr. súdov, regulačných orgánov a iných orgánov verejnej moci, obchodných partnerov, subdodávateľov technických, platobných a dodávateľských služieb, poskytovateľov analytických služieb, poskytovateľov služieb vyhľadávania informácií, úverových ratingových agentúr a agentúr zameraných na overovanie bezúhonnosti; Vaše informácie od nich môžeme získať v rámci služby, ktorú nám poskytujú, alebo z iných právnych dôvodov,
 • verejne dostupné zdroje, ako sú napríklad súdne a obchodné registre, kataster nehnuteľností, internet a iné médiá.

Typy osobných údajov, ktoré o Vás týmto spôsobom získavame, zahŕňajú:

 • Vaše osobné údaje (meno, adresa, dátum a miesto narodenia, štátna príslušnosť, číslo dokladu totožnosti, pohlavie, povolanie, vzdelanie, rodinný stav, stav týkajúci sa zamestnania, príjem, rodinný príjem, opis príjmu, počet detí, telefónne číslo, email a ďalšie kontaktné údaje atď.),
 • overovacie údaje (napríklad podpisový vzor),
 • údaje týkajúce sa plnenia Vašich zmluvných povinností (napríklad údaje o obrate v rámci platobných transakcií a údaje o Vašich platbách na základe zmluvy, ktorú ste uzavreli s nami alebo s inou spoločnosťou v rámci našej skupiny),
 • informácie o Vašej finančnej situácii (napríklad údaje o úverovej bonite, údaje o skóre alebo ratingu atď.),
 • údaje z verejných registrov a súdov, napríklad údaje o Vašom vlastníctve nehnuteľností z katastra nehnuteľností alebo o vlastníctve akcií spoločností z obchodného registra alebo centrálnej zúčtovacej spoločnosti, údaje o tom, či ste účastníkom občianskeho konania, konania o výkone rozhodnutia alebo konkurzného konania,
 • záznamy telefonických hovorov súvisiacich s obchodnou činnosťou,
 • informácie z Vašej elektronickej komunikácie s nami (napríklad emaily, listy atď.),
 • údaje vzniknuté v dôsledku nášho spracúvania Vašich osobných údajov, ktoré sú tu uvedené.

3. Prečo získavame a spracúvame Vaše osobné údaje a aký je na to právny základ

V tejto tabuľke sa súhrnne uvádza, prečo získavame a spracúvame Vaše osobné údaje, ako aj právny základ (dôvody), pre ktorý tak musíme postupovať. Informácie v tejto tabuľke sa vzťahujú na osobné údaje, ktoré sme získali priamo od Vás (pozri časť 2.1 vyššie), ako aj osobné údaje, ktoré získavame z iných zdrojov (pozri časť 2.2 vyššie).

Účel získavania a spracúvania
(prečo získavame a spracúvame údaje)
Právne základy (naše dôvody)
Vaše osobné údaje potrebujeme na to, aby pokračoval obchodný vzťah, ktorý máte s nami alebo s inými spoločnosťami v rámci našej skupiny, na uplatňovanie práv na základe zmlúv, ktoré ste uzatvorili s nami alebo s inými spoločnosťami v rámci našej skupiny, a na riadenie a koordináciu našich činností v tejto súvislosti; napríklad, Vaše osobné údaje potrebujeme s cieľom kontaktovať Vás v záujme dosiahnutia dohody o platobnom harmonograme, sledovať dodržiavanie harmonogramu z Vašej strany alebo podať žalobu na súd na účely vymáhania dlhu v prípade, že je to potrebné; podobne potrebujeme Vaše finančné informácie a údaje o vlastníctve majetku s cieľom vypracovať platobný harmonogram, ktorý bude s prihliadnutím na Vašu situáciu primeraný, a posúdiť Vaše kreditné skóre. • spracúvanie je potrebné na plnenie zmluvy, ktorej ste stranou,
• spracúvanie je potrebné pre Váš oprávnený záujem:
   - tým, že pôsobíme v oblasti investovania, je našim obchodným záujmom vymáhať naše pohľadávky alebo pohľadávky iných spoločnosti v rámci našej skupiny, v prípade ktorých musíme mať možnosť Vás kontaktovať alebo podať žalobu na súd,
   - na to, aby sme mohli efektívne uskutočňovať našu podnikateľskú činnosť, potrebujeme naše činnosti organizovať na základe určitých kritérií, ktoré budú často vychádzať z osobných údajov dlžníkov.
Niekedy musíme my alebo iné spoločnosti v rámci našej skupiny spracúvať osobné údaje s cieľom postupovať v súlade so zákonom; to môže byť potrebné napríklad v zmysle právnych predpisov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí alebo právnych predpisov v oblasti poskytovania spotrebiteľských úverov. • Spracúvanie je potrebné na plnenie zákonných povinností.
My alebo iné spoločnosti v rámci našej skupiny potrebujeme analyzovať osobné údaje s cieľom predchádzať podvodom zo strany dlžníkov a implementovať opatrenia zamerané na boj proti podvodom; napríklad, osobné údaje môžeme získať od agentúry zameranej na overovanie bezúhonnosti s cieľom overiť, či sú naše existujúce informácie správne. • spracúvanie je potrebné pre náš oprávnený záujem: naším obchodným záujmom je ochrana proti podvodu.

 

4. S kým zdieľame Vaše osobné údaje

V rámci DDM Vaše osobné údaje spracúvajú najmä naše oddelenia a zamestnanci zodpovední za správu zmluvných vzťahov a zabezpečenie dodržiavania predpisov z našej strany, napríklad osoby zodpovedné za Váš prípad, úverové rady a výbory, obchodní analytici, účtovné oddelenie, právne oddelenie, oddelenie pre dodržiavanie predpisov (compliance) a interní audítori.

Vaše osobné údaje zdieľame mimo DDM, s inými spoločnosťami v rámci našej skupiny alebo tretími stranami ak a len v rozsahu, v akom je to potrebné na účely uvedené v časti 3 tohto oznámenia o ochrane súkromia. V každom prípade osobné údaje poskytujeme len spoločnostiam alebo tretím stranám so sídlom v Európskej únii / Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarsku (pozri tiež časť 5 nižšie). Nižšie uvádzame zoznam subjektov, s ktorými týmto spôsobom zdieľame Vaše osobné údaje:

 • spoločnosti v rámci našej skupiny, napríklad DDM Debt AG (so sídlom vo Švédsku ) a DDM Invest VII, d.o.o (so sídlom v Slovinsku),
 • poskytovatelia služieb, agenti, subdodávatelia a ostatné spoločnosti, ktorých činnosť súvisí s vymáhaním dlhov,
 • súdy, regulačné agentúry a akékoľvek iné orgány verejnej moci,
 • agentúry zamerané na predchádzanie podvodom,
 • poskytovatelia cloudového úložiska,
 • poskytovatelia bankových a finančných služieb, ktorí nám pomáhajú financovať našu podnikateľskú činnosť,
 • ratingové agentúry na hodnotenie Vášho kreditného skóre,
 • vo všeobecnosti všetky spoločnosti a organizácie, od ktorých získavame Vaše osobné údaje, ako sa uvádza v časti 2.2 tohto oznámenia o ochrane súkromia; spomedzi nich zdieľame osobné údaje len so spoločnosťami a organizáciami so sídlom v Európskej únii / Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarsku (pozri tiež časť 5 nižšie),
 • v prípade, že majetok DDM (alebo jednej či viacerých spoločností v rámci rovnakej skupiny) získa (čiastočne) tretia strana, Vaše osobné údaje, ktoré uchováva DDM alebo takáto spoločnosť a vzťahujú sa na akýkoľvek takýto majetok budú prenesené nadobúdateľovi.

Okrem toho môžeme z času na čas poskytnúť tretím stranám Vaše údaje, ktoré boli agregované alebo anonymizované. To znamená, že Vaše osobné údaje, ktoré by sa mohli použiť s cieľom identifikovať Vás, boli z týchto agregovaných alebo anonymizovaných údajov odstránené. Údaje poskytnuté tretím stranám týmto spôsobom nie sú osobnými údajmi.

5. Kde uchovávame Vaše osobné údaje a kam ich prenášame

Vaše osobné údaje uchovávame a spracúvame predovšetkým na miestach v Európskej únii / Európskom hospodárskom priestore („EHP“) a vo Švajčiarsku.
Európska komisia uznala Švajčiarsko ako krajinu s primeranou úrovňou ochrany osobných údajov a vydala v tejto súvislosti tzv. rozhodnutie o primeranosti.

Rozhodnutie o primeranosti si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz:

V súčasnosti sú informácie o tejto téme všeobecne dostupné na webovej stránke Európskej komisie (https://ec.europa.eu/info/index_sk) v časti „Politiky, informácie a služby“ v podsekcii „Právo / Právne predpisy podľa témy / Ochrana údajov / Data transfers outside the EU“. Vezmite prosím na vedomie, že Európska komisia môže v budúcnosti zmeniť online umiestnenie týchto informácií.

6. Ako dlho budeme uchovávať Vaše osobné údaje

Vzhľadom na povahu našich obchodných a zmluvných vzťahov, ktoré s Vami máme my alebo iné spoločnosti v rámci našej skupiny, nevieme presne uviesť, ako dlho budeme Vaše osobné údaje uchovávať. Táto doba bude závisieť od niekoľkých faktorov, ako je napríklad trvanie zmluvy, ktorú sme s Vami uzatvorili, zákonná alebo zmluvná premlčacia doba vo vzťahu k určitým právam a povinnostiam stanoveným v zmluve, ktorá bola s Vami uzatvorená, a dodržiavanie predpisov a regulačné požiadavky, ktoré sa pre nás stanovujú v príslušných právnych predpisoch. V každom prípade si Vaše osobné údaje ponecháme len po dobu potrebnú na účel, na ktorý sme ich získali. Niektoré príklady toho, ako rozhodujeme o dobe uchovávania Vašich osobných údajov, uvádzame nižšie.

6.1.  Osobné údaje používané na plnenie zmluvy

Pokiaľ ide o Vaše osobné údaje používané na plnenie akýchkoľvek zmluvných práv a/alebo povinností vo vzťahu k Vám, môžeme si ponechať tieto osobné údaje dovtedy, kým je platná zmluva a kým ste si, resp. sme si my (alebo iná spoločnosť z našej skupiny) úplne nesplnili svoje povinnosti, za poskytnutia primeraného času na aktualizáciu našich záznamov.

6.2.  Osobné údaje potrebné na účely súdnych konaní

Pokiaľ ide o akékoľvek osobné údaje, v prípade ktorých sa rozumne domnievame, že bude potrebné obhajovať, vymáhať a/alebo uplatňovať nárok voči Vám, nám alebo tretej strane, môžeme si Vaše osobné údaje ponechať dovtedy, pokiaľ bude možné uplatniť si daný nárok podľa príslušných právnych predpisov alebo pokiaľ to bude inak potrebné na takéto súdne konanie.

6.3.  Osobné údaje používané na účely dodržiavania predpisov

Pokiaľ ide o akékoľvek osobné údaje používané s cieľom dodržiavať požiadavky v oblastiach boja proti praniu špinavých peňazí, boja proti financovaniu terorizmu, daní, alebo auditu, alebo podobné požiadavky na uchovávanie údajov, takéto osobné údaje nebudeme uchovávať a používať dlhšie, ako sa to od nás vyžaduje podľa osobitných požiadaviek na uchovávanie údajov.

7. Vaše práva

Nižšie sa nachádza prehľad práv, ktoré Vám patria na základe príslušných právnych predpisov, a čo robí DDM s cieľom chrániť tieto práva. Ak sa chcete dozvedieť viac alebo chcete uplatniť ktorékoľvek z týchto práv, môžete kontaktovať našu zodpovednú osobu na (alebo nášho zástupcu pre EÚ na ).

7.1.  Právo na prístup k Vašim osobným údajom

Máte právo

 • získať od DDM potvrdenie o tom, či sa osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, spracúvajú, a
 • na prístup k svojim osobným údajom získaním ich kópie.

Ak chcete získať prístup k svojim osobným údajom, ktoré uchováva DDM, kontaktujte prosím našu zodpovednú osobu na alebo nášho zástupcu pre EÚ na .

7.2.  Právo na opravu

V prípade, že DDM uchováva Vaše osobné údaje, ktoré sú nepresné alebo neúplné, máte právo požiadať nás o ich opravu. Ak sa tieto osobné údaje odovzdali tretej strane, požiadame ju o opravu údajov, ibaže to nie je možné alebo si to vyžaduje neprimerané úsilie z našej strany. Ak nás o to požiadate, oznámime Vám, ktorým tretím stranám sa Vaše osobné údaje poskytli. Je možné, že budeme musieť overiť správnosť nových údajov, ktoré nám poskytnete. V prípade, že chcete, aby sme opravili Vaše osobné údaje, kontaktujte prosím našu zodpovednú osobu na alebo nášho zástupcu pre EÚ na .

7.3.  Právo na vymazanie

Niekedy sa toto právo označuje ako „právo na zabudnutie“. Môžete nás požiadať o vymazanie všetkých svojich osobných údajov, ktoré uchovávame, pričom tak urobíme v týchto prípadoch:

 • Vaše osobné údaje nie sú viac potrebné na účely, na ktoré sme ich spracúvali alebo získali,
 • ak odvoláte svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov – avšak len v prípadoch, keď na spracúvanie okrem Vášho súhlasu nemáme iný právny základ,
 • ak namietate voči spracúvaniu svojich osobných údajov, pričom neprevažujú žiadne oprávnené záujmy na spracúvanie (pozri právo namietať v časti 7.6 tohto oznámenia o ochrane súkromia),
 • ak sa zistí, že Vaše osobné údaje boli spracúvané nezákonne,
 • Vaše osobné údaje sa musia vymazať z dôvodu, ak tak požaduje právny predpis.

Vezmite prosím na vedomie, že v určitých prípadoch nemôžeme vymazať Vaše osobné údaje, ani keď nás o to požiadate, najmä keď je spracúvanie potrebné na to, aby sme dodržali príslušné právne predpisy (napríklad v prípade, že máme zákonnú povinnosť uchovávať údaje) a na preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov. V prípade, že chcete požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, ktoré uchováva DDM, kontaktujte prosím našu zodpovednú osobu na alebo nášho zástupcu pre EÚ na .

7.4.  Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo požiadať DDM o obmedzenie spracúvania Vašich údajov. To znamená, že môžeme uchovávať Vaše osobné údaje, avšak nemôžeme ich ďalej spracúvať. Spracúvanie Vašich osobných údajov obmedzíme v týchto prípadoch:

 • ak chcete, aby sme overili správnosť údajov; spracúvanie obmedzíme na čas potrebný na overenie správnosti,
 • v prípade, že používanie údajov z našej strany je nezákonné, pričom však chcete, aby sme ich vymazali,
 • ak chcete, aby sme uchovali údaje aj potom, čo ich nebudeme viac potrebovať, keďže ich potrebujete na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo
 • namietali ste voči používaniu svojich údajov z našej strany, pričom však musíme zistiť, či na našej strane prevažujú zákonné dôvody na ich použitie (pokiaľ ide o Vaše právo namietať, pozri časť 7.6 tohto oznámenia o ochrane súkromia); na čas potrebný na toto overenie spracúvanie obmedzíme.

Ak spracúvanie obmedzíme len dočasne (prvý a posledný prípad vyššie), o zrušení obmedzenia Vás budeme informovať. Vezmite prosím na vedomie, že v určitých prípadoch môžeme spracúvať Vaše osobné údaje aj vtedy, keď je spracúvanie obmedzené, napríklad na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, ochranu práv iných osôb alebo pre dôvody dôležitého verejného záujmu. V prípade, že nás chcete požiadať o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, kontaktujte prosím našu zodpovednú osobu na alebo nášho zástupcu v EÚ na .

7.5.  Právo na prenosnosť údajov

Môžete nás požiadať o to, aby sme Vám zaslali Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli vy (pozri časť 2.1 tohto oznámenia o ochrane súkromia) v štruktúrovanom, bežne používanom strojovo čitateľnom formáte (to znamená, že dané údaje sú pre počítač ľahko čitateľné). Máte právo na prenos takýchto údajov inej spoločnosti (prevádzkovateľovi) alebo nás môžete požiadať aby sme tak urobili priamo my. Takéto osobné údaje Vám zašleme v prípade, že:

 • Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu, že ste nám na to dali svoj súhlas, alebo na plnenie zmluvy, ktorú ste uzavreli s DDM alebo inou spoločnosťou v rámci našej skupiny, a
 • Vaše osobné údaje spracúvame automatizovanými prostriedkami (to napríklad znamená, že Vám osobné údaje v tejto forme nevieme vydať len vtedy, ak ich máme v papierovej forme).

Pre viac informácií o tom, ako si uplatniť toto právo, prosím kontaktujte našu zodpovednú osobu na alebo nášho zástupcu v EÚ na .

7.6.  Právo namietať

V prípade, že právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov z našej strany je náš oprávnený záujem, pričom z dôvodu svojej osobitnej situácie si viac neželáte, aby k tomu dochádzalo, môžete kedykoľvek namietať voči ďalšiemu spracúvaniu svojich osobných údajov. V tomto prípade Vaše osobné údaje prestaneme spracúvať. Vezmite však prosím na vedomie, že aj v prípade Vášho namietania máme naďalej právo spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ naše oprávnené záujmy v konkrétnom prípade prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami (čo znamená, že Vaše práva nie sú neprimerane dotknuté zatiaľ čo pre nás je dôležité, aby sme mohli pokračovať v spracúvaní), ako aj na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. V prípade, že namietate voči spracúvaniu svojich osobných údajov, kontaktujte prosím našu zodpovednú osobu na alebo nášho zástupcu v EÚ na .

7.7.  Právo odvolať súhlas

V prípade, že spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, avšak neskôr zmeníte svoj názor, máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas a DDM prestane spracúvať Vaše osobné údaje. Ak odvoláte svoj súhlas, spracúvanie z našej strany pred Vaším odvolaním zostane zákonné. V prípade, že chcete odvolať svoj súhlas, kontaktujte prosím našu zodpovednú osobu na alebo nášho zástupcu v EÚ na .

7.8.  Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu v oblasti ochrany údajov, pokiaľ sa domnievate, že spracovanie Vašich osobných údajov z našej strany mohlo byť protizákonné. Sťažnosť môžete podať dozornému orgánu v mieste svojho obvyklého bydliska (kde bývate väčšinu času), v mieste, kde pracujete, alebo v mieste, kde podľa Vás mohlo dôjsť k porušeniu. V závislosti od Vašej voľby a v prípade, že sťažnosť chcete podať, môžu byť pre Vás relevantné tieto dozorné orgány: