IZJAVA O ZASEBNOSTI

Ta Izjava o zasebnosti pojasnjuje, kako zbiramo, uporabljamo, obdelujemo in shranjujemo vaše osebne podatke ter katere pravice imate v zvezi s svojimi osebnimi podatki.

Ta Izjava o zasebnosti se uporablja od 25. maja 2018 in je na voljo na naši spletni strani http://www.ddm-group.ch/data-privacy/slovenia. Na istem naslovu bodo objavljene tudi morebitne spremembe Izjave o zasebnosti.

1. Kdo je upravljavec vaših osebnih podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je DDM Group AG, Schochenmühlestrasse 4, 6340 Baar, Švica. V nadaljevanju te Izjave o zasebnosti je omenjena družba poimenovana "DDM". Poleg DDM lahko vaše osebne podatke obdelujejo tudi druge družbe iz naše skupine – glej oddelek 4.2 te Izjave o zasebnosti.

Predstavnik DDM v Evropski Uniji (EU) je DDM Invest VII, finančne storitve, d.o.o., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, Slovenia, matična št.: 7109806000, telefon: 0041 41 766 14 23, e-pošta: . Omenjena družba je v nadaljevanju te Izjave o zasebnosti poimenovana "EU predstavnik".

V primeru vprašanj ali pripomb v zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki jih zbiramo in obdelujemo, ali če želite izkoristiti vaše pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki (te so opisane v oddelku 7 te Izjave o zasebnosti), se lahko obrnete na:

 • našega EU predstavnika na 0041 41 766 14 23 ali na ; ali
 • našo Pooblaščeno Osebo za Varstvo Podatkov na .

2. Osebni podatki, ki jih zbiramo o vas in kako jih pridobimo

Vaše osebne podatke pridobimo bodisi neposredno od vas bodisi iz drugih virov, kot je to podrobneje obrazloženo v tem oddelku. Razloge za zbiranje vaših osebnih podatkov pojasnjujemo v oddelku 3 spodaj.

2.1.  Osebni podatki, ki jih delite z nami

Vaše osebne podatke nam lahko posredujete sami, na primer ko nas kontaktirate na kakršenkoli način, bodisi po telefonu, elektronski ali redni pošti, v neposrednem pogovoru z našim osebjem, ali ko izpolnjujete obrazce, namenjene nam. V takšnem primeru bo od vas odvisno, katere osebne podatke želite deliti z nami, običajno pa bodo takšni osebni podatki v zvezi s pogodbo, ki jo imate sklenjeno z nami ali z drugo družbo v naši skupini in lahko vključujejo kontaktne in finančne podatke, podatke o izobrazbi, podatke v zvezi z vašo zaposlitvijo ali podatke o vašem premoženju. Ti osebni podatki so lahko podobne vrste kot tisti, ki so navedeni v oddelku 2.2 spodaj.

2.2.  Osebni podatki, ki jih pridobimo iz drugih virov

Vaše osebne podatke pridobivamo tudi iz drugih virov, kot so:

 • naši poslovni partnerji, s katerimi ste bili v poslovnem razmerju v preteklosti in so prenesli vaše osebne podatke (zbrane na podlagi pogodbe ali na podlagi vašega soglasja za poseben namen) k nam; na primer, če ste najeli posojilo, ali sklenili leasing pogodbo z banko ali leasing družbo, smo prejeli vaše osebne podatke, ko smo vstopili v takšno posojilno ali leasing pogodbo namesto banke ali leasing družbe;
 • družbe iz naše skupine, na primer DDM Invest III AG (s sedežem v Švici), DDM Invest VII, d.o.o. (s sedežem v Sloveniji) DDM Invest V d.o.o. (s sedežem v Sloveniji), DDM DEBT ROMANIA S.R.L. (s sedežem v Romuniji) in DDM Debt Management d.o.o. Beograd (s sedežem v Srbiji); te družbe nam posredujejo informacije, vključno z osebnimi podatki, ki jih pridobivajo pri upravljanju s posameznim premoženjem v svoji lasti (na primer, obveznost, ki jo dolgujete po posojilni pogodbi);
 • druge osebe, kar primeroma vključuje sodišča, nadzorstvene in druge javne organe, poslovne partnerje, pogodbene izvajalce na področju tehničnih, plačilnih, dostavnih in analitičnih storitev, ponudnike s področja iskanja informacij, bonitetne agencije in agencije za preverjanje ozadja oseb; s strani omenjenih oseb vaše osebne podatke lahko pridobimo kot del storitve, ki jo opravljajo za nas, ali na podlagi pravnih razlogov;
 • javno dostopni viri, kot so sodni in poslovni register, zemljiška knjiga, internet in ostali mediji.

Vrste osebnih podatkov, ki jih zbiramo na takšen način, vključujejo:

 • vaše osebne informacije (ime, naslov, datum in kraj rojstva, državljanstvo, EMŠO, spol, poklic, izobrazba, zakonski stan, zaposlitev, prihodki, družinski prihodki, opis prihodkov, število otrok, telefonska številka, elektronska pošta in ostali kontaktni podatki, itd.);
 • podatki za potrditev istovetnosti (na primer vzorec podpisa);
 • podatki, povezani z izpolnjevanjem vaših pogodbenih obveznosti (na primer podatki o prometu pri plačilnih transakcijah in podatki o vaših plačilih po pogodbi, ki jo imate sklenjeno z nami ali z drugo družbo iz naše skupine);
 • informacije o vašem finančnem stanju (na primer, podatki o kreditni sposobnosti, podatki o kreditnih ocenah ali bonitetni podatki, itd.);
 • podatki iz javnih registrov in sodišč, na primer podatki o lastništvu nepremičnin iz zemljiške knjige ali o lastništvu deležev v družbah iz poslovnega registra ali iz centralne klirinško depotne družbe, podatki o tem, ali ste stranka v pravdnih, izvršilnih ali insolvenčnih postopkih;
 • posnetki telefonskih pogovorov v zvezi s poslovnimi razmerji;
 • informacije iz vaše elektronske komunikacije z nami (na primer elektronska sporočila, pisma, itd.);
 • podatke, ki so nastali z našo obdelavo vaših tukaj navedenih osebnih podatkov.

3. Zakaj zbiramo in obdelujemo vaše osebne podatke ter na kateri pravni podlagi

Spodnja tabela povzema, zakaj zbiramo in obdelujemo vaše osebne podatke, na kateri pravni podlagi in iz katerih razlogov. Informacije v spodnji tabeli se nanašajo na osebne podatke, ki jih delite z nami (glej oddelek 2.1 zgoraj), kot tudi na osebne podatke, ki jih pridobimo iz drugih virov (glej oddelek 2.2 zgoraj).

Namen zbiranja in obdelave
(zakaj zbiramo in obdelujemo)
Pravna podlaga (razlogi)
 Namen zbiranja in obdelave (zakaj zbiramo in obdelujemo) Pravna podlaga (razlogi)
Vaše osebne podatke potrebujemo za nadaljevanje poslovnega razmerja, ki ga imate z nami ali z drugimi družbami iz naše skupine, za izvrševanje pravic iz pogodb, ki jih imamo mi ali druge družbe iz naše skupine sklenjene z vami ter za upravljanje in koordinacijo naših aktivnosti s tem v zvezi; na primer, vaše osebne informacije potrebujemo, da vas lahko kontaktiramo za dogovor o načrtu plačil, da spremljamo, ali izpolnjujete takšen dogovor, ali da uporabimo pravna sredstva za izterjavo dolga, če je to potrebno; podobno potrebujemo vaše finančne podatke in podatke o premoženju za oblikovanje načrta plačil, ki je primeren za vas, in da lahko ocenimo vašo kreditno sposobnost.
• obdelovanje je potrebno za izpolnjevanje pogodbe, katere stranka ste;
• obdelovanje je potrebno zaradi naših zakonitih interesov:
   - ker se ukvarjamo z dejavnostjo investiranja, je v našem poslovnem interesu, da unovčujemo terjatve, ki jih imamo v lasti mi ali druge družbe iz naše skupine; zato moramo biti zmožni stopiti v stik z vami ali uporabiti pravna sredstva zoper vas;
   - za učinkovito poslovanje moramo organizirati naše aktivnosti glede na določene kriterije, ki pogosto temeljijo na osebnih podatkih dolžnikov.
Včasih moramo mi ali druge družbe iz naše skupine obdelovati (zlasti posredovati, ali shraniti) osebne podatke na podlagi zakona; to je na primer potrebno na podlagi zakonodaje o preprečevanju pranja denarja ali zakonodaje na področju potrošniškega kreditiranja. • Obdelava je potrebna za izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti.
Zaradi preprečevanja dolžniških goljufij in implementacije mehanizma za preprečevanje goljufij moramo mi ali druge družbe iz naše skupine analizirati osebne podatke; na primer, od agencije za preverjanje ozadja oseb lahko pridobimo osebne podatke, da preverimo, ali so naše obstoječe informacije pravilne. • Obdelava je potrebna zaradi naših zakonitih interesov: zaščita pred goljufijo je v našem poslovnem interesu.

 

4. S kom delimo vaše osebne podatke

Znotraj DDM vaše osebne podatke obdelujejo predvsem oddelki in zaposleni, odgovorni za upravljanje pogodbenih razmerij in za zagotavljanje skladnosti poslovanja z zakoni, na primer upravljavci primerov, zadolženi za vašo zadevo, kreditni odbori in komiteji, analitiki poslovanja, računovodstvo, pravi oddelek, oddelek za skladnost poslovanja in oddelek notranje revizije.

Vaše osebne podatke delimo zunaj DDM z drugimi družbami iz naše skupine ali s tretjimi osebami, če in zgolj v obsegu kolikor je to to potrebno za namene, opisane v oddelku 3 te Izjave o zaupnosti. V vsakem primeru osebne podatke delimo le z družbami ali tretjimi osebami iz Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švice (glej oddelek 5 spodaj). Subjekti, s katerimi delimo vaše osebne podatke na tak način:

 • z družbami iz naše skupine, na primer DDM Debt AB (s sedežem na Švedskem) in DDM Invest VII, d.o.o. (s sedežem v Sloveniji);
 • s ponudniki storitev, agenti, podizvajalci in drugimi družbami, ki delujejo na področju izterjave dolga;
 • s sodišči, nadzorstvenimi in drugimi javnimi organi;
 • z agencijami za preprečevanje goljufij;
 • s ponudniki storitev v oblaku;
 • s ponudniki bančnih in finančnih storitev, ki nam pomagajo financirati naše poslovanje;
 • z bonitetnimi agencijami za oceno vaše kreditne sposobnosti;
 • na splošno z vsemi družbami in organizacijami, od katerih pridobivamo vaše osebne podatke, kot so naštete v oddelku 2.2 te Izjave o zasebnosti, pri čemer delimo osebne podatke zgolj s takšnimi družbami in organizacijami, ki imajo sedež v Evropski uniji, Evropskem gospodarskem prostoru ali Švici (glej tudi oddelek 5 spodaj);
 • v kolikor bi tretja oseba pridobila lastništvo nad premoženjem DDM (ali nad premoženjem ene ali več družb iz iste skupine), bi bili vaši osebni podatki, ki jih hrani DDM ali taka družba in ki so povezani s takim premoženjem, preneseni na to tretjo osebo.

Poleg navedenega lahko s tretjimi osebami občasno delimo zbirne ali anonimizirane podatke. To pomeni, da so bili vaši osebni podatki, na podlagi katerih bi vas bilo mogoče identificirati, odstranjeni iz takšnih zbirnih ali anonimiziranih podatkov. Podatki, ki so tako posredovani tretjim osebam, niso osebni podatki.

5. Kje shranjujemo vaše osebne podatke in kam jih prenašamo

Vaše osebne podatke shranjujemo na lokacijah znotraj Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ("EGP") in Švice. Evropska komisija je prepoznala Švico kot državo, z ustrezno stopnjo zaščite osebnih podatkov in je o tem izdala t. i. sklep o ustreznosti.

Sklep o ustreznosti lahko najdete na naslednji povezavi:

Trenutno so informacije na to temo na splošno dostopne na spletnih straneh Evropske komisije (https://ec.europa.eu/info/index_sl) pod zavihkom "Politike, informacije in službe", v kategorijah "Zakonodaja / Zakonodaja po področjih / Varstvo podatkov / Prenos podatkov zunaj EU (Data transfers outside the EU) (ta podstran je v angleškem jeziku). Prosimo upoštevajte, da lahko Evropska komisija v prihodnosti spremeni spletne naslove teh informacij.

6. Kako dolgo bomo hranili vaše osebne podatke

Zaradi narave našega poslovanja in pogodbenih razmerij, ki jih imamo z vami mi ali druge družbe iz naše skupine, ne moremo natančno opredeliti, koliko časa bomo hranili vaše osebne podatke. Obdobje hranjenja bo odvisno od več dejavnikov, kot so trajanje pogodbe, sklenjene z vami, zakonska in pogodbena določila o zastaranju določenih pravic in obveznosti, dogovorjenih v pogodbi z vami, in od zahtev, ki nam jih nalaga zakon. Vendar pa v vsakem primeru hranimo vaše podatke le tako dolgo, kot je potrebno za namen, za katerega smo jih pridobili. Spodaj so našteti nekateri primeri, kako določamo dobo hrambe vaših osebnih podatkov.

6.1.  Osebni podatki potrebni za izvrševanje pogodbe

Vaše osebne podatke, ki jih potrebujemo za izvrševanje medsebojnih pogodbenih pravic in obveznosti hranimo, dokler je takšna pogodba v veljavi in dokler vi ali mi (ali druga družba iz naše skupine) ne izpolnimo pogodbenih obveznosti v celoti, upoštevajoč razumen dodaten čas, ki ga potrebujemo za posodobitev naših evidenc.

6.2.  Osebni podatki, potrebni za pravne postopke

Če razumno pričakujemo, da bodo potrebni pravni postopki (v smislu obrambe, pregona ali zahtevkov) zoper ali proti vam, nam ali tretji osebi, bomo vaše osebne podatke hranili, dokler je takšne postopke možno sprožiti po veljavnem pravu, ali če bi jih kako drugače potrebovali za namen takšnih postopkov.

6.3.  Osebni podatki, potrebni za zagotavljanje skladnosti poslovanja

Osebne podatke, ki jih potrebujemo zaradi skladnosti z zakonodajo na področju preprečevanja pranja denarja ali financiranja terorizma, davkov, revizije ali podobnih predpisov o hranjenju podatkov bomo hranili le tako dolgo, kot nam to nalaga konkretni predpis.

7. Vaše pravice

Spodaj navajamo povzetek pravic, ki jih imate na podlagi zakona in kako DDM varuje te pravice. V kolikor želite izvedeti več o vaših pravicah ali če želite uveljaviti vaše pravice, se prosimo obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov na (ali na našega EU predstavnika na ).

7.1.  Pravica dostopa do vaših osebnih podatkov

Pravico imate do

 • pridobitve potrditve, izdane s strani DDM, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki; in
 • dostopa do vaših osebnih podatkov tako, da dobite kopijo le teh.

Prosimo, da se obrnete se na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov na ali našega EU predstavnika na , če želite dostopati do vaših osebnih podatkov, ki jih hrani DDM.

7.2.  Pravica do popravka

Če so osebni podatki, ki jih DDM hrani o vas, netočni ali nepopolni, imate pravico zahtevati, da jih popravimo. Če so bili ti osebni podatki preneseni na tretjo osebo, bomo od te zahtevali, da jih popravi, razen če bi bilo to nemogoče, ali bi bil za to potreben nesorazmeren napor iz naše strani. Na podlagi vaše zahteve vam bomo sporočili, na katere tretje osebe so bili vaši osebni podatki preneseni. Točnost podatkov, ki nam jih boste sporočili, bomo po potrebi preverili. Prosimo, da se obrnete se na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov na ali našega EU predstavnika na , če želite popraviti vaše osebne podatke.

7.3.  Pravica do izbrisa

Ta pravica je včasih imenovana kot "pravica do pozabe". Od nas lahko zahtevate, da izbrišemo vse osebne podatke, ki jih hranimo o vas. To bomo storili v naslednjih primerih:

 • vaši osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere smo jih zbrali ali obdelovali;
 • če prekličete privolitev za obdelavo vaših osebnih podatkov, vendar le v primeru, ko razen vaše privolitve nimamo nobene druge pravne podlage za njihovo obdelavo;
 • če ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi (glej pravico do ugovora v oddelku 7.6 te Izjave o zasebnosti);
 • če se izkaže, da so bili vaši osebni podatki obdelani nezakonito;
 • če moramo vaše osebne podatke izbrisati na podlagi pravne obveznosti.

Prosimo upoštevajte, da vaših osebnih podatkov v nekaterih primerih morda ne bomo izbrisali, čeprav ste to od nas zahtevali. To velja predvsem v primerih, ko je njihova obdelava potrebna, da delujemo skladno s predpisi (na primer kadar nas predpisi zavezujejo k nadaljnjemu hranjenju podatkov) in za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Prosimo, da se obrnete na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov na ali našega EU predstavnika na , če želite zahtevati izbris vaših osebnih podatkov, ki jih hrani DDM.

7.4.  Pravica do omejitve obdelave

Imate pravico, da od DDM zahtevate omejitev obdelave vaših osebnih podatkov. To pomeni, da lahko vaše osebne podatke še naprej hranimo, vendar pa jih ne smemo nadaljnje obdelovati. Obdelavo vaših osebnih podatkov bomo omejili v naslednjih primerih:

 • če želite, da preverimo točnost podatkov; obdelavo bomo omejili za čas, ki je potreben za preverbo točnosti;
 • ko je naša obdelava podatkov nezakonita, vendar ne želite, da podatke izbrišemo;
 • ko podatkov sami ne potrebujemo več, vendar pa želite, da jih še vedno hranimo, ker jih potrebujete vi za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 • ugovarjali ste naši obdelavi vaših podatkov, mi pa moramo preveriti, ali imamo prevladujoče legitimne razloge za obdelavo (glej oddelek 7.6 te Izjave o zasebnosti glede vaše pravice do ugovora); obdelavo bomo omejili za čas, ki je potreben za tako preverbo.

Ko obdelavo omejimo začasno (prvi in zadnji primer zgoraj), vas bomo obvestili, ko omejitev preneha. Obveščamo vas, da smemo obdelovati vaše osebne podatke tudi takrat, ko je obdelava omejena, na primer za ugotavljanje, uveljavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov, zaradi varstva pravic drugih oseb ali zaradi pomembnega javnega interesa. Prosimo obrnite se na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov na ali našega EU predstavnika na , če želite zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov. 

7.5.  Pravica do prenosljivosti podatkov

Od nas lahko zahtevate, da vam posredujemo vaše osebne podatke, ki ste nam jih priskrbeli sami (glej oddelek 2.1 te Izjave o zasebnosti), v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki (to pomeni, da lahko podatke prebere računalnik). Imate pravico do posredovanja takih podatkov drugi družbi (upravljavcu osebnih podatkov) ali da od nas zahtevate, da to opravimo neposredno. Take osebne podatke vam bomo posredovali v naslednjih primerih:

 • vaše osebne podatke smo obdelovali, ker smo imeli za to vaše soglasje, ali za izvajanje pogodbe, ki jo imate sklenjeno z DDM ali drugo družbo iz naše skupine; in
 • vaše osebne podatke obdelujemo z avtomatiziranimi sredstvi (to pomeni, da vam vaših osebnih podatkov v taki obliki ne moremo posredovati, če jih imamo zgolj v papirnih dokumentih).

Prosimo, da se obrnete se na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov na ali našega EU predstavnika na za več informacij o uveljavitvi pravice do prenosljivosti podatkov.

7.6.  Pravica do ugovora

Kadar je pravna podlaga za našo obdelavo vaših osebnih podatkov zakoniti interes, vi pa zaradi vaše osebne situacije ne želite, da bi vaše osebne podatke obdelovali še naprej, lahko kadarkoli ugovarjate nadaljnji obdelavi vaših osebnih podatkov. V takem primeru bomo z obdelavo vaših osebnih podatkov prenehali. Seznanjamo vas, da smemo še vedno obdelovati vaše osebne podatke, čeprav ste vložili ugovor, če naši legitimni razlogi v konkretnem primeru pretehtajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami (to pomeni, da na vaše pravice ni nesorazmernega vpliva, za nas pa je pomembno, da lahko nadaljujemo z obdelavo), kot tudi za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Če želite ugovarjati obdelavi svojih osebnih podatkov, se prosim obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov na ali našega EU predstavnika na .

7.7.  Pravica do preklica soglasja

Če vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi vašega soglasja, vi pa si glede tega premislite, imate kadarkoli pravico do preklica vašega soglasja, DDM pa bo prenehal z obdelavo vaših osebnih podatkov. Če vaše soglasje prekličete, bo naša obdelava pred podanim preklicem soglasja ostala zakonita. Če želite preklicati vaše soglasje, se prosim obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov na ali našega EU predstavnika na .

7.8.  Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Imate pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov, če menite, da naša obdelava vaših osebnih podatkov morda ni v skladu s predpisi. Lahko se pritožite bodisi nadzornemu organu v kraju vašega običajnega prebivališča (kjer pretežno bivate), v kraju, kjer delate, ali v kraju, kjer menite, da je do kršitve prišlo. Glede na vašo izbiro bodo za vas morda prišli v poštev naslednji nadzorni organi, če želite vložiti pritožbo: